پندانه

 پندانه


شوهرتان را همان گونه که هست بپذیرید

یک زن شایسته به علایق ویژه شوهرش توجه میکند؛
خواه این علاقه ها غذایی خاص، روابط جنسی یا کوه نوردی با دوستان باشد.
یک زن کامل به شوهرش امکان میدهد که از پذیرش بی قید و شرط برخوردار باشد.
بنابراین :
1. هیچ گاه غر نزنید. پیوسته اشکال گرفتن از کارهای شوهر و غر زدن برای چیزهای بی اهمیت، تنها او را از محیط خانه بیزار میکند.
2. هرگز او را با مردی دیگر مقایسه نکنید. بدانید اگر به هر کسی آزادی بدهید که خودش باشد، او بهترین فرد خواهد شد.