پندانه

 پندانه


یکی از علل اصلی بهانه گیری و قهر کردن زن ها در خانواده ،احساس کمبود محبت از سوی شوهر است.
زن ها به شدت نیازمند ابراز محبت همسرشان هستند و هنگامی که مرد در این زمینه کوتاهی می‌کند
زن به روش‌های گوناگون سعی می‌کند محبت او را جلب کند.
در این حالت اگر مرد پیش از آن که همسرش با کوچکترین بهانه قهر کند ابراز علاقه کند
و
نیاز زن را به همدمی و هم صحبتی او برآورده سازد، با مهربانی به صحبت هایش گوش کند و با هدیه دادن، کمک کردن در کارهای خانه و ... محبت خود را به او ابراز کند،
بی شک همسر او این عادت بد را کنار خواهد گذاشت.