پندانه

 پندانه


اگر شما موضوعی را در گذشته حل کرده اید، دوباره آن را به زمان حال نیاورید.

اگر این طور رفتار نکنید، به تدریج از رابطه شما چیزی جز خشم و ناراحتی باقی نخواهد ماند.

اگر چیزی آزارتان می دهد، خیلی منطقی آن را با همسر خود در میان بگذارید تا به یک نتیجه مشترک برسید.