تربیت فرزند

 تربیت فرزند


والدينى كه وقت عصبانيت داد ميزنند
يا تنبيه ميكنند به فرزندشان می آموزند
زمانى كه به آنچه كه ميخواهد نميرسد
داد بزند يا قلدرى كند و توانایی مديريت احساسش را نداشته باشد.