پندانه

 پندانه


دست از پاییدن و سین جیم کردن همسرتان بردارید
شک وبدگمانی های بیش ازحد شما در نهایت او را به ستوه آورده و به سمت فرد دیگری هل می دهد

با دست خودتان عشقتان را نابود نکنید.