پندانه

 پندانه


 اسمشون بد در رفته، مردان را ميگويم...
به خاطر صداى مردانه
و ظاهرشان
گمان ميكنيم سرسخت تر از آن هستند
كه
نياز روحى داشته باشند،
دلمان قرص است كه مردمان مرد است و بيدى نيست كه با اين بادها بلرزد.
اما به ظاهرشان نبايد نگاه كرد.
آنها همانطور كه تكيه گاه چهار ديوارى خانه مان هستند اگر از لحاظ روحى و عاطفى تأمين نباشند، ميتوانند خيلى شكننده باشند و
اين يعنى

"خانه ما آسيب ميبيند"!