پندانه

 پندانه


تجسم کنید که دوستتون رو اتفاقی توی خیابون ببینید . چطوری بهش سلام میکنید؟

سلامتون به همسر بعد از یک روز کار برای رفاه شما، باید یه همچین سلامی باشه؛
سسسلااااام!