پندانه

 پندانه


نکاتی که باعث ایجاد سردی در همسران میشود

عیب جویی از هم
 نارضایتی از زندگی
 قهرهای طولانی مدت
 متهم کردن همدیگر
تهدیدبه جدایی
ابراز خستگی مداوم