تربیت فرزند

 تربیت فرزند


بهترین چیزی که پدر برای فرزند به ارث میگذارد همان تربیت اوست.

چرا که در این دیدگاه فرزند ادامه وجود توست.
بقای تو به بقای انسانیت و معنویت اوست.

نه اینکه همت را نگذار برای اداره مادی او، نه!

بیشتر روی بعد تربیتی او تکیه داشته باش.

آیت الله مجتبی تهرانی