زندگی یعنی

 زندگی یعنی


چه مهارت های رفتاری ای برای شروع زندگی مشترک ضروری هستند؟

1⃣مهارت های ارتباطی:بخشی از این مهارت ها در خوب گوش دادن،خوب حرف زدن و خوب تجزیه و تحلیل کردن سخنان دیگران نهفته است.

2⃣مهارت های حل اختلاف: برای نمونه گوش دادن فعال به سخنان همسر،کوشش در درک و پذیرش احساسات او و استفاده از راهکارهای کاهش تکانه ها و ناراحتی ها میتواند در حل اختلاف موثر باشد.

3⃣مهارت تصمیم گیری و اراده

4⃣مهارت مدیریت خود و خانواده

5⃣کسب ویژگی های اثربخش:
دست یافتن به شغل خوب در مردان،اعتماد به نفس بالا،شادی،جایگاه اجتماعی مناسب، سخاوت، غیرت، شجاعت، نجابت و حیا در دختران