پندانه

 پندانه

زنان دوست دارند با همسرشان ساعت ها به گفتگو بنشینند و از سیر تا پیاز همه ماجراهایی را که اتفاق افتاده را تعریف کنند...
رفتاری که شاید چندان مساعد حال مردان نباشد.
 یک مرد موفق، مردی است که این خصلت زنانه را بشناسد
و با ترفندهایی به ارضاء این حس زنانه همسرش بپردازد.
توصیه می شود ساعاتی از وقت تان را صرف هم صحبتی با همسرتان کنید و با دل و جان گوش به حرف هایش بسپارید.