پندانه

 پندانه


ثروتمند واقعی کسی ست که چیزهایی را جمع می‌کند که با خرج کردن، از مقدار آنها
کم نمی‌شود، بلکه بیشتر می‌شود…!

چیزهایی مثل مهربانی،
سخاوت،
لبخند،
اخلاق خوب،
انسانیت و…