پندانه

 پندانه


 شیوه صحیح انتقاد کردن از همسر:

زمان انتقاد:
زمانی انتقاد کنید که همسر، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.

مکان انتقاد:
هیچگاه در جمع، انتقاد نکنید.

 زبان انتقاد:
با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه، انتقاد کنید.

انتقاد غیر مستقیم:
تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید.

میزان انتقاد:
انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.

گفتن خوبی ها در کنار عیب ها:
باید، پیش و پس هر عیبی، خوبی های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم.