پندانه

 پندانه


یکی از بدترین عذابها برای یک مرد این است که بداند می تواند مرد خیلی بهتر، با محبت تر و جذاب تری باشد،

اما با زنی زندگی می کند که رغبت و انگیزه این خوبی ها را به او نمی دهد.