زندگی یعنی

 زندگی یعنی


هدفی داشته باش
که بخاطر آن بجنگی

هدفی داشته باش
که بخاطرش از سختی ها بگذری

هدفی داشته باش که
در راه رسیدن به آن
از زندگی لذت ببری...