پيامدهاي دوستي با جنس مخالف

 مقالات

پيامدهاي دوستي با جنس مخالف
هرچند دوستی با جنس مخالف، شادمانی،هيجان و لذت كوتاه مدت به دنبال دارد، ولی با توجه به زیانهاي
آتیِ این نوع رابطه، عقل سليم آن را برنمی تابد. این زیانها را میتوان چنين برشمرد:
1- ایجاد اختلال در تمركز فكري : روابط با جنس مخالف میتواند تمركز فرد را به هنگام تحصيل مختل كند یكی از عوامل مهم افت تحصيلی دانشجویان، گرفتاري در احساس وابستگی به جنس مخالف است. 2- ایجاد اضطراب: این نوع روابط معمولاً پنهانی و همراه با اضطراب است. این اضطراب در دراز مدت انسان را دچار ضعف اراده و برخی مشكلات روانی می كند.
3- بی دوامی رابطه ها: این دوستیها كه طرف مقابل در آن هيچ تعهد جدي الزام آوري را نپذیرفته، بادوام نخواهد بود؛ بدین بيان كه چه بسا فرد در برخورد با دختر یا پسري جذابتر، دوست خود را رها كند
4- ایجاد ناراحتی های روحی: این نوع روابط در ماههاي اوليه همراه با هيجان و شادي است، ولی پس از چند ماه نگرانی نسبت به آینده این روابط و احساس حقارت از اینكه بازیچه اميال دیگري شده است، سبب ناراحتیهاي روحی و روانی هر دو یا یكی از آنها میشود.
5- ضعف اعتماد :معمولاً این روابط همراه با بی اعتمادي نسبت به یكدیگر است؛ زیرا هردو احتمال میدهندبه همان سادگی كه این رابطه شكل گرفت،روابط دیگري نيز پيش از این رابطه شكل گرفته و یا شكل خواهدگرفت.
6- تضعیف حمایت ها: این روابط اگر آشكار باشد، به دليل تعارض با هنجارهاي خانوادگی و اجتماعی،مورد حمایت قرار نمیگيرد و چه بسا سایر حمایتهاي خانوادگی و اجتماعی نيز از فرد سلب گردد
7- کاهش شانس ازدواج موفق: دختران و پسرانی كه سابقه دوستی با جنس مخالف دارند، معمولاً شانس كمتري براي ازدواج موفق خواهند داشت. این ضایعه براي دختران بيشتر است؛چراكه اغلب پسران به هنگام ازدواج به سراغ دخترانی میروند كه هرگز به روي مردي آغوش نگشوده اند.
8- افزایش ازدواج های ناپایدار: در این دوستيها روابط دختر و پسر اغلب براساس جاذبه هاي ظاهري
شكل میگيرد و شرط اساسی یک ازدواج موفق، یعنی رعایت همتایی بين طرفين در آنها لحاظ نمیشود
از سوي دیگر، ارتباط عاطفیِ دو جنس به وابستگی ختم میگردد و نقصها دیده نمیشود. حال آنكه وقتی
هيجانات فروكش كند، نقصها نمایان شده، به كاهش رضایتمندي زناشویی و اختلافات خانوادگی
میانجامد.به همين دليل، طبق برخی از تحقيقات صورت گرفته در آمریكا، از هر صد ازدواجِ عشقی، نود و
سه مورد آن با شكست دردناك مواجه شده است و در فرانسه، عمر متوسط هر ازدواج عشقی، سه ماه و نيم است.(1)
9- آسیب دختران: در این دوستیها معمولاً عشق با هوس، یكی دانسته میشود؛ حالآنكه عشق همراه با
احترام، اعتماد، تعهد، صميميت، گذشت، یاري ودرك و همدلی است، اما در هوسرانی، ابراز محبتها به
هيچ رو عميق نيست و فرد تنها به دنبال رابطه جنسی است. از اینرو در بسياري از این دوستیها هر چند
انگيزه اوليّه روابط دوستانه بوده است وي بزرگترین گوهر وجودي یک دختر به یغما میرود و عفت او
لكه دار میگردد.
10- ارتباط گناه: این رابطه ها حرام و گناه آلود است.لذت گناه میرود، ولی عقاب و عذاب خداوندي باقی می ماند. حضرت علی (ع) می فرمایند :
اي مردم! تقوا پيشه سازید؛زیرا صبر بر تقوا آسانتر از صبر بر كيفر الهی است(2)
1- کی نیا ، مبانی جرم شناسی ، ج 2 ، ص 808

 2- قال(ع) «أیّها النّاس، اتّقُوا الله؛ فإنّ الصبرَ على التقوى أهوَنُ مِن الصبرِ على عذابِ الله»؛ ابن شعبه حرانی،تحف العقول، ص220.

جزوه درس خانواده و جمعیت صفحه 9 و 10