تربیت فرزند

 تربیت فرزند


کودکی که مهارت نه گفتن را آموخته، میداند
نه گفتن به معنی بی احترامی به دیگران نیست

چنین کودکانی به خاطر نه گفتن منزوی نمیشوند
و اعتماد به نفس بالایی خواهند داشت.