زندگی یعنی

 زندگی یعنی


 پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم:

نزدیکترین شما به من در قیامت کسی است که با همسر خود به نیکی رفتار نماید.

 وسائل الشیعه،جلد۱۲