پندانه

 پندانه


ساده باشیم

 زن و شوهرهایی که برای مهمان، ساده می‌گیرند، مهمان‌دوست باقی می‌مانند.

وقتی مهمان سادگی و راحت بودن صاحب‌خانه را مشاهده می‌کند در رفت و آمدهای بعدی احساس تکلُّف نمی‌کند.

 با این روش، به مهمان با زبان غیر مستقیم می‌گویید که اگر ما مهمان شما شدیم خودتان را به سختی نیندازید.

این سادگی باعث بیشتر شدن روابط و صله رحم می‌شود.

گاه به صاحب‌خانه زنگ بزنید و بگویید ما غذای ساده درست کرده‌ایم و می‌آوریم آنجا تا دور هم میل کنیم.

مهمانی‌ها را برای یکدیگر سخت نکنیم.