پندانه

 پندانه

هفت معیار اشتباه در انتخاب همسر

 عدم مشاوره
 انتخاب هیجانی
احسـاس تنهـایی
 انتخاب از روی اجبار
 ازدواج به امــید تغییر
 انتخـاب از روی ظاهـر
 نداشتن شـناخـت کـافی