زندگی یعنی

 زندگی یعنی


زن و شوهر باید سعی کنند
هنگام دعوا
کوتاه بیایند و این دلیل بر باخت نیست.
اگر هرکدام در پی نشان دادن
قدرت کلامشان باشند زندگی از هم فرو میپاشد.