زندگی یعنی

 زندگی یعنی


همسر علامه طباطبایی:

سال و نیم با ایشان زندگی کردم یک دفعه اتفاق نیفتاد که تشر بزنند یا عصبانی بشوند. اگر هم یک وقتی یک چیز ناقص می دیدند می گفتند: اینطور بکنید خوب نیست؟