پندانه

 پندانه

دست از پاییدن و سین‌جیم کردن همسرتان بردارید...
شک و بدگمانی‌های بیش‌از‌حد شما در نهایت او را به ستوه آورده و به سمت فرد دیگری هل می دهد

با دست خودتان عشقتان را نابود‌ نکنید