تربیت فرزند

 تربیت فرزند


پدر برای دختر:

 نقش اولین جنس مخالف را دارد.
دختر در کنارِ پدر؛ قدرت، مقاومت، توانمندی و...‌ را می‌آموزد.

 پدر به دختر اجازه ریسک کردن، جسارت و تلاش برای کارهای نو را می‌دهد.
 حتما دختر باید ساعت‌هایی از روز را در کنار پدرش باشد تا ابعاد دیگر وجودش رشد کند.

پدر برای پسر:

 نقش الگو و راهنما دارد. پسر در کنار پدر ابعاد مردانه‌اش رشد و بارور می‌شود.
پدر نسبت به مادر بیشتر تحمل دارد تا تلاش و ایستادگی را از فرزندش طلب کند.
حتما باید پسر ساعت‌هایی از روز را در کنار پدرش باشد تا ابعاد دیگر وجودش رشد کند و به مردی و مردانگی برسد.