تربیت فرزند

 تربیت فرزند


اگر دوست داريد فرزندان شاکر و قدردانی داشته باشید...

باید دائما در مقابل بچه‌ها زحمات یکدیگر را یادآوری کرده و از هم تشکر کنید.

فرزندان تمام رفتارهای شما را فیلمبرداری کرده و تقلید می‌نمایند. آنها ناخودآگاه تابع فضای حاکم بر خانه می‌شوند.