پندانه

 پندانه


همیشه دلخوری‌ها و نگرانی‌ها را
به موقع بگویید
حرفهای خود را با کلام مطرح کنید
نه با رفتار...

که از کلام همان برداشت میشود که
شما میگویید
اما از رفتارتان هزار برداشت متفاوت...!