پندانه

 پندانه


در زندگی، اختلاف نظر طبیعی است
اما احترام به یکدیگر واجب است.

حتی زمانی که همسر شما
عکس العملی نسبت به رفتارتان
نشان نمی دهد،
از احترام به او دست نکشید