پندانه

 پندانه


وقتی همسرتان را در اولویت قرار میدهید،در واقع به خودتان بها دادید

چون بازتاب این عمل به خودتان برمیگردد

شما تنهاکسانی هستید که قرار است تمام لحظات زندگی را تا آخر کنار هم باشید...