تربیت فرزند

 تربیت فرزند


در صورت جیغ زدن کودکان تنبیه بدنی او هیچ کمکی نمیکند.

کودک نباید بیاموزد که با لجبازی
و تندخویی می تواند هرچه را
که بخواهد بدست آورد.
بلکه باید یاد بگیرد که خواسته های
خود را بصورت آرام و مسالمت آمیز
ابراز کند.