پندانه

 پندانه

 خانمها بدانند قبل از ورود همسر لباسهای جذاب
بر تن کنند، آرایش و عطر قابل قبول بزنند!

 مرد باید بفهمد که حضورش برای همسرش مهم است!

 اگر‌ مرد متوجه شود که حضورش برای همسرش مهم است و همسرش منتظر او بوده است یقینا علاقه‌اش به او بیشتر شده و باعث ابراز محبت بیشتر از جانب او می‌گردد.