زندگی یعنی

 زندگی یعنی


یکی از گناهان کبیره تمدن غرب نسبت به بشریت، این است که ازدواج را در چشم مردم سبک کرد.
تشکیل خانواده را کوچک کرد، مثل لباس که عوض میکنند...قضیه زن و شوهری را این طور کردند.

رهبر انقلاب

خطبه عقد مورخ 9/11/76