پندانه

 پندانه


:o: صمیمیت و احترام

 مهم نیست که چند وقت از ازدواج شما می‌گذرد، صمیمیت و احترام گذاشتن به یکدیگر هرگز ضد هم نیستند. 

 در گفتگوهای خود از کلماتی مانند:
لطفاً، متشکرم، متأسفم، ببخشید و ... استفاده کنید. 

طرز گفتار و رفتار شما نشان می‌دهد چقدر برای همسرتان ارزش قائل هستید و چقدر به او احترام می‌گذارید.