زندگی یعنی

 زندگی یعنی


هر زنی به شوهرش بگوید:
من از تو هرگز خیری ندیدم (ثواب) کارش از بین میرود.

وسائل الشیعه. ج 14. ص115