پندانه

 پندانه


آنچه پيوند ازدواج را از هم ميگسلد فقدان عشق نيست.
بلكه رفتار تخريب گري است كه زن و مرد پس از ازدواج پيش ميگيرند.

كافيست يكبار اين رفتار را انتخاب كنند.
تداوم آن ديگر اجتناب ناپذير مي گردد و پس از گذشت مدت زماني هر دو احساس بدبختي ميكنند.

در هر ارتباطي از هر نوع و شكلي هر كس صرفاً ميتواند خود را تغيير دهد نه هيچ كس ديگر را.

تقريبا در تمامي موارد وقتي دست از كنترل گري برميداريم، همسرمان نيز تغيير ميكند.

تنها كسي كه ميتواند بر ما كنترل داشته باشد خود ما هستیم.