تربیت فرزند

 تربیت فرزندتشویق باید هر چند وقت یک بار و در برابر کارهای برجسته کودک باشد،
نه به صورت همیشگی و برای هر کاری؛
زیرا در این صورت، تشویق تأثیر خود را از دست خواهد داد.