پندانه

 پندانه

پژوهش ها در زمینه تفاوت هاي زن و مرد نشان می دهد
مردها ذاتا غمگین هستند مگر این كه به خاطر چیزهایی که به دست می آورند شاد شوند.
ولی زن ها ذاتا شاد هستند مگر این كه به خاطر چیزهایی که از دست می دهند غمگین شوند.

اگر داشته های یک زن (امنیت، توجه، عشق ورزیدن) را از او نگیرید همیشه شاد خواهد بود...

و اگر به مرد احترام، حس قدرت و قدردانی بدهید او را شادمان میبینید...