زندگی یعنی

 زندگی یعنی


اگر والدین بپذیرند که یک سری از رفتارهای نوجوان شان، "مانند احساس بزرگی و استقلال" اقتضای سن اوست، در این هنگام واکنش آنها به این رفتارهای جدید، واکنش منطقی و صمیمانه خواهد بود.