پندانه

 پندانه


مردها غالبا غم و غصه‌های خود را پنهان و عصبانیت خود را آشکار می‌سازند.

چشمهایتان را به روی غمهای پنهان شوهرتان باز کنید و به روی عصبانیت آشکار او ببندید.

اگر مرد احساس کند که در این زمینه درک می‌شود، محبوب او خواهید شد.