مدیریت نیازها و روابط

 مقالات

 

پسر و دختری که آمدند تاسیس زندگی مشترک بدهند باید مدیریت رابطه را برحسب درخواست ها و باورها و
تمایلات خودشون شکل دهند ما به جای اینکه معبر بشویم برای انتظارات والدین خود باید طرح زندگی داشته باشیم . ما باید قواعد و مبنای مدیریت زندگی داشته باشیم ، پسر باید مدیریت کند و مدیریت نیز فقط در حوزه تامین نیست بلکه در حوزه تشخیص هم هست و در حوزه طراحی و اجرا هم است. این به معنی آن نیست که هرچی پسر گفت ، هر جور دلش خواست
بلکه پسر باید بر حسب نیاز سنجی و نیاز شناسی مدیریت داشته باشد، نیازهای خانه ای که تاسیس شده دو چیز است ، نیاز های همسر است ، پسر مدیر، پسری است که از نیاز های همسرش آگاه است تا بتواند آنها را درست اداره کند و موجب اعتماد، ارتباط و تکیه همسرش به خودش باشد.
 دسته دوم نیازها ، نیاز های زندگی است، زندگی دو چیز میخواهد یکی اینکه اوج بگیرد و ارتفاع بگیرد ،
درآمدش ، حوزه ی عملیاتش و ریشه گیریش ، زندگی باید راه بیفته و به سمت جلو برود.
آنچه باید مبنای کار شما باشد این است که مدیریت این زندگی بر حسب انتظارات و فرمان ها و درخواست های والدین شما نیست  
حال چطور اداره کنیم : پسر به اضافه دختر
مدیریت با پسر باشد ، پسر هم نحوه مدیریت او بر حسب دو دسته نیاز دختر و نیاز های زندگی باشد.
این به آن معنی نیست که بعد ازدواج به خانواده خود بگوییم ما خودمان هستیم و پدر و مادر در زندگی ما دخالت نکنید. آدم های ضعیف و ناتوان هستیم که فکر کردیم طرح زندگی ما به معنی پشت کردن و قطع ارتباط با والدین است ، خیر... پدر و مادر حق آنها است و چه بسا تجربیات آنها کمک می کند به شما...
اما اینها نباید بیایند شما را اداره کنند آن چیزی که در این حوزه مال شما است به احدی نباید بدهید
دو چیز را نباید به پدر و مادر داد : تصمیم زندگی ، مدیریت زندگی

جزوه درس خانواده و جمعیت صفحه 97