پندانه

 پندانه


یکی‌ از سفارشات اسلام، توصیه به تفریح است.

در طول هفته، کار و مشغله و گرفتاریها، باعث می‌شود روح انسان خسته شود.

گاهی با یک تفریح ساده و کوتاه، انرژی همسرتان افزایش و تقویت می‌گردد.

حتما در آخر هفته چند ساعت را برای تفریح خانواده اختصاص دهید تا در طول هفته آینده با انرژی و نشاط کافی به برنامه‌های خود ادامه دهند.