پندانه

 پندانه


گاهی مرد مجبور است به خاطر شرایط شغلی، مدت طولانی در روز، در خانه بماند.

حضور طولانی مرد در خانه، گاهی مانع خانه‌داری و رسیدگی به مدیریت زنانه همسر است. (مگر اینکه حضور مرد در خانه لازم باشد.)

به مرد پیشنهاد می‌شود در صورت امکان ساعاتی را از منزل خارج شود و با بازگشت دوباره به منزل، انرژی و محبت جدید به خانه بیاورد.