تربیت فرزند

 تربیت فرزند


کودک تا دو سالگی تنها با دو ابزار
با محیط ارتباط برقرار میکند:

حس و هوش.

برای همین با اسباب بازی سرگرم
نمی شود و اغلب با وسایل خانه
بازی میکند

رفتار او صرفا تقلید است، در محیط
امن او را آزاد بگذارید.