پندانه

 پندانه


اگر همسرتان، احترام شما را نگه نمی دارد، برخورد خوب خود را کنار نگذارید و
مطمئن باشید رفتار صحیح شما به تدریج او را اصلاح خواهد کرد.