تربیت فرزند

 تربیت فرزند


پایه ی بهشتی شدن هرکس از مادر است...

اگر در دامن مادر که بالاترین محل تربیت است بچه، خوب از کار در آمد این تا آخر به همان تربیت بچگی که شده باقی میماند.

مگر یک عوامل بسیار قوی ای او را برگرداند.

امام خمینی(ره)