اگر کسي که به او دل بسته اید، صلاحيت همسري شما را ندارد

 مقالات

اگر به این نتيجه رسيدید که کسي که به او دل بسته اید، صلاحيت همسري شما را ندارد ::
هرچه زودتر رابطه خود را قطع كنيد. براي قطع رابطه با جنس مخالف باید :
 1- بدانيد فراموشی فردي كه به او دل بسته بودید، نياز به زمان دارد. به خودتان فرصت دهيد.
 2- هميشه به خودتان یادآوري كنيد كه چه بسا در ازدواج با او خوشبخت نمی شدید و شاید برخی
خصوصيات اخلاقی منفی و ناشناخته او، زندگی را بر شما تلخ می ساخت، شاید فرزندي معيوب
حاصل ازدواج شما میشد، شاید...
3- از نگاه كردن به او، حرف زدن با او، رد و بدل كردن پيامک، نامه هاي الكترونيكی و هر آنچه
احساسات شما را شعله ور می سازد، بپرهيزید.
4- رابطه را ناگهانی قطع كنيد قطع تدریجی رابطه احتمال برقراري مجدد آن را بالا میبرد.
5- قبل از بيان تصميم به قطع رابطه، همه واكنشها و پاسخهاي طرف مقابل را پيش بينی و براي آن
جوابی آماده كنيد تا هم ذهن خودتان هنگام صحبت كردن آماده تر باشد و هم آسانتر رابطه قطع
شود.
6- به هيچ وجه به محيط هایی كه احتمال حضور او وجود دارد نروید؛ از هر چه كه ممكن است شما
را به یاد او بيندازد پرهيز كنيد؛ از خانواده، دوستان مشتركتان، ایميل یا تلفن او....
7- حتماً ویژگیهاي منفی اي از او دیده اید. هرگاه ذهن شما به او مشغول شد، به اَن ویژگی منفی
بيندیشيد و به خویشتن بگویيد: او شایسته من نبود.
8- در دفترچه یادداشت خود، فهرستی از موضوعاتی را كه اندیشيدن به آنها براي شما لازم یا
مسرت بخش است، بنویسيد. هرگاه فكر او به ذهنتان آمد، سراغ دفترچه خود بروید و به یكی از آن
موضوعات بيندیشيد.
9- هرگاه ذهن شما ناخودآگاه به او مشغول شد، وضعيت خویش را تغيير دهيد و مشغول به كار مثبت
و جدیدي شوید.
10- روابط دوستانه خود را با بستگان و دوستان خوب خود بيشتر كنيد.
11- با افراد باایمان، فعال و بانشاط دوست شوید و دوستی خود را با آنان تقویت كنيد
12- از تنهایی بپرهيزید؛ زیرا وسوسه و فكر او بيشتر سراغ شما خواهد آمد.

13- از خداوند بخواهيد آنچه موجب خوشبختی شماست، نصيب شما سازد.
14- سعی كنيد براي ازدواج خویش، اقدامات مطلوب را آنهم با فردي كه مطلوب خود میدانيد،
انجام دهيد.
 15-  این روایت را در برگهاي یادداشت كنيد ودر جلوي دیدگان خود قرار دهيد:
پيامبر خدا(ص) فرمود: «هر كس به آنچه از دستش رفته، اميد نداشته باشد، آسوده است و هر كس به آنچه
خداوند روزی اش كرده، خرسند باشد، شادمان میگردد»(1)

1- صدوق، الامالی، ص 225 و 393  

جزوه درس خانواده و جمعیت صفحه 11 و 12