پندانه

 پندانه

پوشش و حجاب زنان روحانی بودایی در ژاپن 

حجاب در همه ادیان نشان از فطری بودن است و راهی برای تعالی روح