تربیت فرزند

 تربیت فرزند


نصیحت کودک را به صورت مستقیم انجام ندهید نه تنها تاثیر گذار نخواهد بود بلکه باعث شکاف در ارتباط با کودک‌ خواهد شد

گاهی با عروسک‌های انگشتی و
از طریق بازی کودک را نصیحت کنید.