تربیت فرزند

 تربیت فرزند


مهماني هاي كوچك كه در آن فقط هم سن و سالهاي كودك هستند ترتيب بدهيد اين كار باعث
بهبود روابط اجتماعي،
افزايش اعتماد به نفس
و آموزش آداب معاشرت مي شود.