تربیت فرزند

 تربیت فرزند


نقاشی علاوه بر افزایش اعتماد به نفس ،سبب خلاقیت کودکان می‌شود.

کودک شاید نتواند درقالب کلمات، اضطراب، ترس‌ یا خوشحالی خود را بیان کند،اما به وسیله نقاشی، پیام درونی میدهد