زندگی یعنی

 زندگی یعنی

چه کنیم تا در دنیا راحت زندگی کنیم؟

:پاسخ
قرآن کریم میفرماید:

آن گونه باشید که اگر چیزی را
از دست دادید، تاسف نخورید و
اگر چیزی به شما دادند، شاد نشوید.( حدید. آیه 23)
راستی آیا می‏شود انسان اینگونه
متعادل باشد که دادن‏ها و گرفتن‏ها
در او اثری نگذارد؟!!!

کارمند بانک، یک روز مسئول دریافت
پول مردم می‏شود و روز دیگر مسئول
پرداخت پول به مردم می‏شود. نه آن
روزی که پول می‏گیرد خوشحال است
و نه آن روزی که می‏پردازد، ناراحت.
زیرا او می‏داند هر دو روز، امانتداری
بیش نبوده است....

برای لاستیک تراکتور،حرکت در زمین
هموار و غیر هموار یکسان است، ولی
برای لاستیک دوچرخه، تفاوت دارد.
نشستن و برخاستن یک گنجشک، روی
شاخه گل اثر می‏گذارد ولی روی درخت
تنومند، اثر چندانی ندارد.
آری،انسان‏های بزرگ به خاطر سعی صدری
که دارند، مسایل جزئی در روح آنان اثر
چندانی ندارد.

امام حسین (ع) ظهر عاشورا در برابر
دهها تیر که به سویش رها شد و ده ها
داغی که دید، نماز با خشوعی
خواند، در حالی که کوچک‏ترین حرکت،
ما را از نماز یا خشوع باز می‏دارد.